कारखाना भ्रमण

४
५

मोल्ड कार्यशाला

१
२
३

प्रयोगशाला

实验室१
实验室२

थर्मल बन्धन कार्यशाला

थर्मल बन्धन कार्यशाला (3)
थर्मल बन्धन कार्यशाला (2)
थर्मल बन्धन कार्यशाला (4)
थर्मल बन्धन कार्यशाला (5)
थर्मल बन्धन कार्यशाला (1)

गोदाम

गोदाम (२)
गोदाम (3)

कच्चा माल कार्यशाला

कच्चा माल कार्यशाला (2)
कच्चा माल कार्यशाला (१)

इंजेक्शन मोल्डिङ र कपाल रोपण (धूलो-मुक्त) कार्यशाला

 • कार्यशाला (२)
 • कार्यशाला (३)
 • कार्यशाला (४)
 • कार्यशाला (५)
 • कार्यशाला (६)
 • कार्यशाला (७)
 • कार्यशाला (८)
 • कार्यशाला (९)
 • कार्यशाला (१०)
 • कार्यशाला (११)
 • कार्यशाला (१२)
 • कार्यशाला (१३)
 • कार्यशाला (१४)
 • कार्यशाला (१५)
 • कार्यशाला (१६)
 • कार्यशाला (१७)
 • कार्यशाला (१८)
 • कार्यशाला (१९)
 • कार्यशाला (२०)
 • कार्यशाला (21)
 • कार्यशाला (२२)
 • कार्यशाला (२३)
 • कार्यशाला (२४)
 • कार्यशाला (२५)
 • कार्यशाला (२६)
 • कार्यशाला (२७)
 • कार्यशाला (२८)
 • कार्यशाला (२९)
 • कार्यशाला (३०)
 • कार्यशाला (३१)
 • कार्यशाला (३२)
 • कार्यशाला (३३)
 • कार्यशाला (३४)
 • कार्यशाला (३५)
 • कार्यशाला (३६)
 • कार्यशाला (३७)
 • कार्यशाला (१)

कार्यशाला विवरण रेखाचित्र

 • एयर शावर कोठा

  एयर शावर कोठा

 • कच्चा पद्दार्थ

  कच्चा पद्दार्थ

 • इंजेक्शन

  इंजेक्शन

 • टफ्टिङ

  टफ्टिङ

 • गर्मी सील गर्नु अघि

  गर्मी सील गर्नु अघि

 • पेपर कार्ड गर्मी सील प्रक्रिया

  पेपर कार्ड गर्मी सील प्रक्रिया

 • समाप्त उत्पादनहरू

  समाप्त उत्पादनहरू